BIOANALYTIKA CZ, s. r. o.

Píšťovy 820, 53701 Chrudim

Telefon
469 681 495, zelená linka: 800 101 444
Email
bioanalytika@bioanalytika.cz
web
http://www.bioanalytika.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Pavel Dohnálek
724 578 594
pavel.dohnalek@bioanalytika.cz
Rozsah
měření
oxid uhelnatý
oxid siřičitý
oxidy dusíku
obsah O2
tuhé znečišťující látky
amoniak
plynné anorganické sloučeniny fluoru
chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru
sirouhlík
sirovodík (sulfan)
úhrnná koncentrace organických látek (TOC)
těkavé organické látky - identifikované VOC
silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
kovy ( Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni Pb, Hg, Se, Te, Tl, V Zn)
fenol
aldehydy (formaldehyd, acetaldehyd, ...)
persistentní organické látky (PCDD, PCDF, PAH, PCB)
oxidy síry, kyselina sírová
vzduchotechnické parametry
rozbor bioplynu a ostatních plynných, kapalných a pevných paliv
Chybí v našem registru vaše laboratoř?