Výstupy ze seminářů

Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi

Pořádaný seminář si kladl za cíl vyhodnotit zkušenosti s aplikací nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb. Seminář se zaměřil na otázky spojené s procesem vydávání obnovených povolení provozu, na nové přístupy při zjišťování úrovně znečišťování a na další související povinnosti provozovatelů zdrojů.

 

Přehled přednesených přednášek


Implementace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Ke stažení

Ekoaudit a náležitosti žádosti o povolení provozu

Ing. Jakub Achrer, odbor ochrany ovzduší MŽP

Náměty řešené v rámci tzv. ekoauditu legislativy v ochraně ovzduší, náležitosti žádosti o povolení provozu (příloha č. 7 k zákonu 201/2012 Sb., provozní řád, odborný posudek)

Ke stažení

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

Žádosti o povolení provozu podané v souladu se zákonem, žádosti podané nad rámec povinností. Příklady dobré i špatné praxe. Kdy má provozovatel nárok na „úlevu“ z autorizovaného měření emisí? § 41 odst. 4 a 5 zákona: Které rozhodnutí o povolení provozu vydané podle zákona č. 86/2002 Sb. je v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., a které už ne? Proces vydávání povolení, změna povolení podle § 13 odst. 2 zákona.

Ke stažení

Spalovací stacionární zdroje – aktuální témata

Bc. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Využití přechodných režimů pro LCP, návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích (balíček EU pro čisté ovzduší pro Evropu), vybraná stanoviska ke spalovacím stacionárním zdrojům

Ke stažení

Ostatní stacionární zdroje - aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná stanoviska k technologickým zdrojům

Ke stažení

Ing. Stanislav Bodzáš, odbor ochrany ovzduší MŽP

Zjišťování úrovně znečišťování ovzduší - aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Vybraná stanoviska ke zjišťování úrovně znečišťování u stacionárních zdrojů

Ke stažení

Specifika žádosti o povolení provozu zemědělských zdrojů

Ing. Martin Dědina, VÚZT

chovy hospodářských zvířat, bioplynové stanice, procesy při zpracování produktů rostlinné i živočišné výroby, provozní řády (zásady správné zemědělské praxe dle zákona 86/2002 Sb. - § 41, odst. 7) a jejich platnost dle zákona 201/2012 Sb., vedení provozní evidence, vazba na IPPC

Ke stažení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

rozsah připravované aktualizace a doplnění emisních faktorů, využití ohlašovaných měrných výrobních emisí při emisních inventurách, požadavky na správnost a úplnost údajů Souhrnné provozní evidence

Ke stažení