Přeskočit na obsah

Roční hmotnostní bilance rozpouštědel

V roce 2014 byl proveden výzkum, který si kladl za cíl zjistit, jak lze využít data v REZZO pro celostátní bilanci spotřeby rozpouštědel a hlavně emisí VOC. V rámci těchto prací bylo prošetřeno cca 300 Souhrnných provozních evidencí, podaných prostřednictvím ISPOP za rok 2013 od nevýznamnějších podniků, které mají povinnost vykazovat emise z činností spadajících pod přílohu č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., tedy zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel. Výsledky výzkumu byly využity pro ohlašovací povinnosti, které má Česká republika na mezinárodním poli.


V průběhu tohoto šetření byla kontrolována data vložená do formulářů F_OVZ_SPE a to především s využitím Ročních hmotnostních bilancí rozpouštědel, pokud byly k Souhrnné provozní evidenci přiloženy (v dalším textu budu označovat Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel zkratkou RHBR a Souhrnnou provozní evidenci zkratkou SPE). Překvapilo nás jak velké množství RHBR bylo zpracováno nepřesně, nebo přímo nesprávně se zjevnými i skrytými chybami. Ani zpracování SPE nebylo zpracováno v mnoha případech správně nebo úplně. Proto jsme do dnešního materiálu zařadili tento text, který si klade za cíl upozornit provozovatele na nejčastější chyby, kterých se dopouštějí při zpracování jak RHBR, tak i při zpracování SPE pro zdroje se spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/82012 Sb.