Přeskočit na obsah

Aktuální konference

Novela zákona o ochraně ovzduší 2024

Praha 18. září 2024
Kongresový sál
Česká zemědělská univerzita v Praze – Knihovna, Kamýcká 1218, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Dne 22. května 2024 schválila vláda návrh velké komplexní novely zákona o ochraně ovzduší, kterou Ministerstvo životního prostředí již několik let připravovalo. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely v současnosti projednává Poslanecká sněmovna. Účinnost novely se předpokládá k 1. lednu 2025. Ke stejnému termínu se předpokládá účinnost novely emisní vyhlášky 415/2012 Sb., jejíž aktualizace je rovněž v v legislativním procesu, který v současnosti probíhá v pracovních skupinách zřízených MŽP.

Zásadní změny, které má novela přinést:

  • úpravy a doplnění výčtu vyjmenovaných zdrojů v Příloze č. 2 k zákonu;
  • digitalizace ohlašování výstupů měření emisí;
  • ohlašování termínu jednorázových měření prostřednictvím ISPOP
  • nový institut nepřetržitého sledování provozního parametru (sledování technických podmínek);
  • rozšíření povinnost kontinuálního měření emisí o další stacionární zdroje;
  • změny v úpravě zařazování stacionárních zdrojů a sčítacích pravidel;
  • stanovení minimální vzdálenosti týkající se technologických zdrojů (kritérium při umisťování zdrojů);
  • navýšení poplatků za znečišťování ovzduší, správní poplatky za správní rozhodnutí, upravuje se institut tzv. vyhodnocení zkušebního provozu;
  • změny náležitostí Programů zlepšování kvality ovzduší – opatření stanovená v programech budou závazná;
  • nové nastavení postupů při smogových situacích, zejména se upravují možná krátkodobá opatření

Odborný garant konference: Ing. Kurt Dědič (ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Přednášející
Přednášet budou pracovníci Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu, příp. odborníci z praxe. Prostor bude připraven i pro krátké příspěvky z řad účastníků konference (krátké, maximálně 5-ti minutové příspěvky je nezbytné přihlásit nejméně 20 dnů před konáním konference u pořadatele konference). Diskusní příspěvky bude možné přednést přímo k jednotlivým přednášeným tématům.

Cena vložného na konferenci je Kč 3.000,- + 21 % DPH, cena vč. DPH Kč 3.630,-

Registrace ke konferenci

Program konference:

8:00 – 9:00   
Presence účastníků

9:00 – 9:15               
Zahájení, úvodní slovo: vedení Odboru ochrany ovzduší
Ing. Kurt Dědič (ředitel odboru ochrany ovzduší): „Připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší – úvod a hlavní instituty“

9:15 – 10:30
1. dopolední část odborného programu
Ing. Jakub Achrer (vedoucí oddělení technologických zdrojů a paliv a zástupce ředitele odboru): „Minimální vzdálenosti v připravované novele zákona o ochraně ovzduší a některé další dílčí změny“
Mgr. Pavel Gadas (vedoucí oddělení technologických zdrojů a zástupce ředitele odboru): „Změny v připravované novele zákona o ochraně ovzduší – spalovací zdroje a domácnosti“

10:30 – 10:45          
Přestávka na kávu

10:45 – 12:15          
2. dopolední část odborného programu
Ing. Robert Kičmer (pracovník z oddělení technologických zdrojů): „Změny v připravované novele zákona o ochraně ovzduší – zjišťování úrovně znečišťování“
Ing. Klára Janotová (pracovnice z oddělení technologických zdrojů a paliv): „Chystané změny u některých stacionárních zdrojů v emisní vyhlášce (zejména zpracování kovů, nerostných surovin, deponie apod.)“

12:15 – 13:00
Přestávka na oběd

13:00 – 14:15
1. část odpoledního odborného programu
Mgr. Lucie Augustinová (oddělení technologických zdrojů a paliv): „Chystané změny u některých stacionárních zdrojů v emisní vyhlášce (zejména VOC a ostatní)“
Mgr. Vojtěch Stráník (vedoucí oddělení ochrany ovzduší): „Dopady revize evropské Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší“

14:15 – 14:45
Přestávka na kávu

14:45 – 16:00
2. část odpoledního odborného programu
Ing. Pavel Machálek (vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ): „Připravované změny v ohlašování souhrnné provozní evidence a v systémech CRŽP a ISPOP“
Ing. Zbyněk Krayzel (poradenství v oblasti ochrany ovzduší): „Praktické možnosti nepřetržitého sledování provozního parametru dokládajícího plnění emisních limitů a technických podmínek provozu“

Organizační pokyny

Doprava a parkování na místě konání konference

MHD: Ze stanice metra A Dejvická autobusem č. 107 (směr Suchdol) nebo č. 147 (směr Výhledy) na stanici Zemědělská univerzita. Jízda trvá cca 8-10 min. Do Knihovny ČZU se dostanete po modré trase vyznačené v mapě (viz mapa č. 1).

AUTO: Z Dejvic po ulici Jugoslávských partyzánů směr Roztoky (Podbabskou a Roztockou ulicí podél řeky) stále po hlavní silnici směr Suchdol po ulici Kamýcká. Poté zabočit na ulici Sídlištní viz červená trasa. Pro parkování využijte označené parkoviště P8 v blízkosti budovy FŽP (č.6 světle modrá).

Mapa č. 1: modrá – trasa od autobusu pro pěší, červená – pro vjezd vozidlem

Mapa č. 2: červená šipka – vjezd do areálu, parkoviště P8

Kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Neužilová, Ph.D.koneko@c-mail.cz728 334 094
Lukáš Neužilneuzil@emise.cz604 964 332
Ing. Vladimír Neužil, CSc.neuzil@c-mail.cz736 677 415