Přeskočit na obsah

Emisní faktory CO2

EMISNÍ FAKTORY CO2 PRO VÝPOČET EMISÍ CO2  A MOŽNOST JEJICH ZPŘESNĚNÍ V SYSTÉMU ETS

Při zpracování ročních výkazů o emisích CO2 pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (systém ETS – Emission trade system) se používají tzv. emisní faktory (dále též EF). Emisní faktor je vlastně měrný ukazatel, který určuje, kolik se uvolní oxidu uhličitého spálením jednotkového množství paliva. Metodika pro zpracování výkazů o emisích pak předepisuje konkrétní postupy pro výpočet emisí CO2. Významné zdroje mají povinnost stanovit své individuální EF pro každé použité palivo a to i pro jeho jednotlivé dávky do spalovacího zařízení. Jinak je tomu ovšem pro méně významné zdroje, u kterých není požadována vyšší přesnost údajů. V těchto případech se používají tzv. doporučené emisní faktory (default EF), které jsou stanoveny metodikou IPCC pro každé palivo zvlášť.

Tento přístup však může vést k určitým nepřesnostem při vykazování emisí CO2 v porovnání se skutečností. Na první pohled je zřejmé, že jediný EF pro určitý druh paliva (např. hnědé uhlí) nemusí postihovat celou škálu druhů hnědého uhlí od jeho výhřevností pod 10 MJ/kg až po výhřevnosti dosahujících hodnot až k 20 MJ/kg. Jak ukazují naše dosavadní zkušenosti a analýzy je EF závislý na výhřevnosti paliva a to bez ohledu na jeho druh. Lze nalézt jednoduchý vztah mezi výhřevností a množstvím emisním faktorem, který lze vyjádřit polynomem 3. stupně. Pokud by se doplnila metodika stanovení emisí CO2 o použití tohoto vztahu, došlo by k značnému zpřesnění vykazovaných emisí na zdrojích, které nemají povinnost stanovovat svůj specifický emisní faktor na základě analýzy vzorků použitých paliv. Navržené zpřesnění jen předpokládá znalost jediného kvalitativního znaku a tím je výhřevnost, tedy povinný ukazatel, který musí znát každý dodavatel paliva. Rovnice má tvar:

EFCO2 = -0,0009660*Qi3 + 0,0609270*Qi2 – 1,3242*Qi + 36,48737026
EFCO2 emisní faktor CO2 [t CO2/TJ]
Qi výhřevnost paliva [MJ/kg]

Navržený postup by vedl k přesnějším údajům o vykázaných emisích CO2 bez nutnosti vynakládat nemalé finanční prostředky na drahé elementární analýzy paliv.