Přeskočit na obsah

Archiv seminářů

V našem archivu si můžete vyhledat semináře a další akce, které proběhly v uplynulých letech a současně si přečíst nebo stáhnout nejzajímavější přednášky, prezentace a příspěvky.

Souhrnná provozní evidence a poplatky – podání prostřednictvím ISPOP

KONEKO marketing spol. s. r. o. ve spolupráci s ČHMÚ Praha si vás dovolují pozvat na 25. ročník tradičního instruktážního semináře Souhrnná provozní evidence a poplatky – Podání prostřednictvím ISPOP a další agendy v ochraně ovzduší, IRZ v ohlašovacím roce 2020.

ZÁKON 201/2012 SB. – AKTUALITY A ZKRÁCENÝ VÝTAH ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ

Ing. Zbyněk Krayzel

Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi

Pořádaný seminář si kladl za cíl vyhodnotit zkušenosti s aplikací nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb. Seminář se zaměřil na otázky spojené s procesem vydávání obnovených povolení provozu, na nové přístupy při zjišťování úrovně znečišťování a na další související povinnosti provozovatelů zdrojů.

PŘEHLED PŘEDNESENÝCH PŘEDNÁŠEK

IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 201/2012 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

EKOAUDIT A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ PROVOZU

Ing. Jakub Achrer, odbor ochrany ovzduší MŽP

Náměty řešené v rámci tzv. ekoauditu legislativy v ochraně ovzduší, náležitosti žádosti o povolení provozu (příloha č. 7 k zákonu 201/2012 Sb., provozní řád, odborný posudek)

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYŘIZOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ PROVOZU Z POHLEDU KRAJSKÉHO ÚŘADU

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

Žádosti o povolení provozu podané v souladu se zákonem, žádosti podané nad rámec povinností. Příklady dobré i špatné praxe. Kdy má provozovatel nárok na „úlevu“ z autorizovaného měření emisí? § 41 odst. 4 a 5 zákona: Které rozhodnutí o povolení provozu vydané podle zákona č. 86/2002 Sb. je v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., a které už ne? Proces vydávání povolení, změna povolení podle § 13 odst. 2 zákona.

SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE – AKTUÁLNÍ TÉMATA

Bc. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Využití přechodných režimů pro LCP, návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích (balíček EU pro čisté ovzduší pro Evropu), vybraná stanoviska ke spalovacím stacionárním zdrojům

OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE – APLIKACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A VYHLÁŠKY Č. 415/2012 SB.

Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná stanoviska k technologickým zdrojům

ING. STANISLAV BODZÁŠ, ODBOR OCHRANY OVZDUŠÍ MŽP

Zjišťování úrovně znečišťování ovzduší – aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Vybraná stanoviska ke zjišťování úrovně znečišťování u stacionárních zdrojů

SPECIFIKA ŽÁDOSTI O POVOLENÍ PROVOZU ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ

Ing. Martin Dědina, VÚZT

chovy hospodářských zvířat, bioplynové stanice, procesy při zpracování produktů rostlinné i živočišné výroby, provozní řády (zásady správné zemědělské praxe dle zákona 86/2002 Sb. – § 41, odst. 7) a jejich platnost dle zákona 201/2012 Sb., vedení provozní evidence, vazba na IPPC

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE V RÁMCI POVOLOVACÍCH ŘÍZENÍ

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

rozsah připravované aktualizace a doplnění emisních faktorů, využití ohlašovaných měrných výrobních emisí při emisních inventurách, požadavky na správnost a úplnost údajů Souhrnné provozní evidence

Roční hmotnostní bilance rozpouštědel a metodika jejího zpracování dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Metodika sestavení a výpočtu roční hmotnostní bilance rozpouštědel a příklady zpracování, přehled vhodných technologií pro omezování emisí VOC, legislativa a připravované změny, využití roční bilance při zpracování Souhrnné provozní evidence.

PŘEHLED PŘEDNESENÝCH PŘEDNÁŠEK

REKAPITULACE POVINNOSTÍ DLE PŘÍLOHY Č. 5 VYHLÁŠKY Č. 415/2012 SB. A PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY V LEGISLATIVĚ ZDROJŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S ORGANICKÝMI ROZPOUŠTĚDLY

Ing., Mgr. Tereza Hlavsová, Odbor ochrany ovzduší MŽP

ROČNÍ HMOTNOSTNÍ BILANCE ROZPOUŠTĚDEL

Ing. Vladimír Neužil

Základní definice a pojmy, popis hmotnostních toků, konstrukce bilance rozpouštědel a výpočty fugitivních emisí, celkových emisí, podílu fugitivních emisí a celkových emisí, příklady sestavení bilance, časté chyby a příklady

ROČNÍ HMOTNOSTNÍ BILANCE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI OHLAŠOVÁNÍ DO ISPOP

Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ

Využití výsledků při ohlašování emisí, zásady při vyplňování údajů do Souhrnné provozní evidence a při ohlašování do ISPOP, nejčastější chyby a návod na správný postup.

METODY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ VOC

Ing. Zbyněk Krayzel

Popis technologických postupů při omezování emisí VOC, výběr vhodných postupů pro jednotlivé činnosti, praktické zkušenosti.

Nové emisní faktory pro zjišťování úrovně znečišťování a příprava na poplatkovou agendu v roce 2017

Nová soustava emisních faktorů byla vydána Věstníkem MŽP na začátku tohoto roku. Aplikace nových emisních faktorů zvyšuje požadavky na vedení provozní evidence a může ovlivnit i výši poplatků za znečišťování ovzduší. Jejich výpočet se od roku 2017 změní a proto je dobré se na tyto změny připravit již v roce 2016.

PŘEHLED PŘEDNESENÝCH PŘEDNÁŠEK

IMPLEMENTACE STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE, ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP

Úvodní slovo a implementace strategie ochrany ovzduší

TRANSPOZICE SMĚRNICE O STŘEDNÍCH SPALOVACÍCH ZDROJÍCH, AKTUALIZOVANÝ PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN

Mgr. Pavel Gadas, odbor ochrany ovzduší MŽP

Aktualizovaný přechodný národní plán a návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích

POPLATKOVÁ AGENDA A JEJÍ ZMĚNY OD ROKU 2017

Mgr., Ing. Tereza Hlavsová, odbor ochrany ovzduší MŽP

Poplatková agenda a její změny od roku 2017

PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Mgr. Barbora Landová, odbor ochrany ovzduší MŽP

Aktuální přehled změn legislativy na úseku ochrany ovzduší

TECHNOLOGICKÉ ZDROJE – POVOLENÍ PROVOZU A EMISNÍ FAKTORY

Ing. Jakub Achrer, zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší MŽP

Povolování stacionárních zdrojů, emisní limity a zjišťování úrovně znečišťování a některé chystané změny

EMISNÍ FAKTORY A JEJICH ZMĚNY

Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší MŽP

Emisní faktory a jejich změny

EMISNÍ BILANCE V NÁVAZNOSTI NA OHLAŠOVÁNÍ EMISÍ

Ing. Miloslav Modlík, oddělení emisí a zdrojů ČHMÚ

Emisní bilance v návaznosti na ohlašování emisí podle zákona č.201/2012 Sb.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ – PROVOZNÍ EVIDENCE

Ing. Zbyněk Krayzel

Údaje provozní evidence pro správnou aplikaci emisních faktorů v praxi

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

PŘEHLED PŘEDNESENÝCH PŘEDNÁŠEK

ÚVODNÍ SLOVO

Bc. Kurt Dědič
Kvalita ovzduší v ČR a legislativa, strategie

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 415/2012 SB.

Ing. Jakub Achrer
Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.: technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata

SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE A KVALITA PALIV

Mgr. Pavel Gadas
Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.: spalovací zdroje a kvalita paliv

NOVINKY V LEGISLATIVĚ PRO AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ

Ing. Robert Kičmer
Novinky pro AME

NOVINKY V LEGISLATIVĚ PŘI POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL

Mgr., Ing. Tereza Hlavsová
Novinky pro VOC

PODMÍNKY PROVOZU PRO OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Mgr. Magdaléna Krsová, Mgr. Libor Cieslar
Podmínky pro ostatní zdroje – technologie

NOVÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ

Mgr. Libor Cieslar
Metodické pokyny pro zpracování odborných posudků

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ŘÁDŮ A PROVOZNÍ EVIDENCE

Ing. Zbyněk Krayzel
novinky pro zpracování provozních řádů a provozní evidence

NOVINKY PŘI OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A ISPOP

Ing. Pavel Machálek
Novinky při ohlašování souhrnné provozní evidence a ISPOP