Přeskočit na obsah

DPP informace

Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP podle § 77a zákoníku práce

ZAMĚSTNAVATEL
Název zaměstnavatele: KONEKO marketing, spol. s r. o.
Sídlo zaměstnavatele: Sojovická 176/2, Praha 9 – Kbely, 197 00
IČ: 44792964

Zaměstnavatel v souladu s § 77a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), informuje tímto zaměstnance o následujících skutečnostech:

I. BLIŽŠÍ OZNAČENÍ DRUHU PRÁCE A MÍSTA VÝKONU PRÁCE:
Druh sjednané práce a místo výkonu práce jsou dohodnuty v dohodě o provedení práce uzavřené se zaměstnancem.
Práce na dálku ve smyslu § 317 zákoníku práce není umožněna.

II. DOVOLENÁ
Zaměstnanec nemá nárok na dovolenou.

III. ZKUŠEBNÍ DOBA
Zkušební doba není sjednána.

IV. POSTUP PŘI ZRUŠENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU ZALOŽENÉHO DPP
Způsoby zrušení právního vztahu založeného DPP jsou obecně upraveny v § 77 odst. 5 ZP, pokud se strany v dohodě nedohodly jinak.

V. ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCE
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců upravuje § 227 až § 234 ZP.

VI. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
Zaměstnanci musí být poskytnut nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu a přestávka v práci na jídlo a oddech, případně přiměřená doba na oddech a jídlo za podmínek dle § 88 až § 90a a § 92 ZP.

VII. Odměna z dohody, její splatnost a termín výplaty, místo a způsob vyplácení odměny z dohody
Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci odměna z dohody ve výši a za podmínek sjednaných v uzavřené DPP.
Ke kompenzaci výkonu práce ve ztížených režimech a ve ztíženém pracovním prostředí má zaměstnanec dále právo na náhradní volno nebo příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši dle § 115 až 118 ZP. Nedosáhne-li celková hrubá odměna z dohody po odečtení příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli minimální mzdy, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a minimální hodinovou mzdou.

VIII. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
Není uzavřena.

IX. ORGÁN SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance (nemocenské a důchodové) odvádí zaměstnavatel na účet správy sociálního zabezpečení místně příslušné podle § 7 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 30.10.2023